Privacy


Privacy Persoonlijke Gegevens

Privacyverklaring van Beauty Concept., gevestigd te Overpelt ingeschreven onder nummer 0746.636.021 .

Beauty Concept verzamelt diverse gegevens bij het gebruik van de website www.beautyc.be en bij het registratie- of aanmeldingsproces. Voorop staat dat Beauty Concept behoorlijk en zorgvuldig omgaat met de privacy van Gebruikers. Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website. Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Beauty Concept persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven.

Verwerking persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Een persoon is identificeerbaar indien direct of indirect de identiteit van de persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct, maar wel met behulp van andere gegevens herleidbaar zijn tot een individu zijn vallen ook onder het begrip persoonsgegevens. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een IP-adres.

Plaatsen bestelling of aanmelden als zakelijke afnemer
Tijdens het registratieproces voor het aanmaken van een account en/of voor het plaatsen van een afspraak of bestelling of bij het invullen van een online formulier, zoals een contactformulier, wordt u gevraagd om uw persoonsgegevens in te vullen. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij vragen u de volgende gegevens in te vullen:

uw naam en voornamen/voorletters
uw e-mailadres
uw adres
uw postcode
uw woonplaats
uw telefoonnummer
uw btw-nummer
uw ondernemingsnummer/ kvk-nummer 
het afleveradres
betalingsgegevens

U kunt overigens ook zonder het aanmaken van een account een bestelling plaatsen. In dat geval vragen wij u eveneens om de hierboven genoemde gegevens.

Contactformulier of meer informatie
Indien u een contactformulier invult vragen wij u om uw naam en uw telefoonnummer en/of e-mailadres, afhankelijk van de wijze waarop u wilt dat wij contact met u kunnen opnemen.

Doel verwerken persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:
Het beheer van uw registratie. Wij bewaren uw gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen;
Het afhandelen van leveringen en bestellingen van onze producten en diensten;
Om contact met u op te kunnen nemen in het kader van uw afspraak, bestelling of andere vragen;
Het afhandelen van de betaling van uw afspraak/aanvraag/bestelling;
Het verzorgen van het transport van te leveren goederen;
Het behandelen van geschillen;
Om u te informeren over producten, diensten en acties in de ruimste zin des woord van Beauty Concept:

Om u een nieuwsbrief toe te kunnen sturen;
Om te voldoen aan onze wettelijke plicht, zoals het bewaren van uw bestelhistorie binnen de wettelijke termijn.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Indien u bij ons een bestelling plaatst en/of een contactformulier invult verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst.

In alle andere gevallen vragen wij expliciet toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, staat het u altijd vrij deze toestemming weer in te trekken.

Derden
De website www.beautyc.be kan verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden bevatten. Beauty Concept is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Beauty Concept raadt u dan ook aan het privacybeleid van de websites van deze derden na te lezen, zodat u op de hoogte bent hoe deze derden met uw persoonsgegevens omgaan.
Zo heeft Beauty Concept social media buttons van Facebook, Instagram en Youtube op haar website geplaatst, zodat Beauty Concept kunt volgen via deze social media platforms. Indien via een van de social media buttons wordt doorgelinkt naar de website van deze social media platforms, is het privacybeleid van deze platforms van toepassing.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de gegevens verzamelen of verwerken. Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van Beauty Concept.

Ontvangers van uw gegevens
Uw persoonsgegevens kunnen door ons aan de volgende categorieën van ontvangers worden verstrekt:
Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals bezorgdiensten;
Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de communicatie met u;
Anderen, indien u daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend;
Anderen, indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door Beauty Concept.
Anderen, indien de gegevens (uitsluitend) worden verwerkt voor statistische of historische doeleinden.

De gegevens die aan deze ontvangers zijn verstrekt, zullen op uw verzoek, of uiterlijk een jaar nadat de relatie tussen Beauty Concept en deze ontvangers is verbroken, worden verwijderd.

Doorgifte naar andere landen
Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven naar landen buiten de EU.

Verzet & correctie
U kunt kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven door een e-mail te zenden naar info@beautyc.be. Beauty Concept zal op eerste verzoek het gebruik beëindigen.

In alle andere gevallen kunt u in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de verwerking verzet aantekenen door een e-mail te sturen naar info@beautyc.be. Beauty Concept zal binnen twee weken na ontvangst van het verzet beoordelen of het verzet terecht is. In dat geval zal Beauty Concept de verwerking beëindigen.

Indien uw persoonsgegevens niet correct zijn, kunt u Beauty Concept verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren door een e-mail te sturen naar info@beautyc.be. Beauty Concept zal u binnen twee weken per e-mail aangeven in hoeverre zij aan het correctieverzoek kan voldoen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met de privacyregelgeving zijn verwerkt.

Tot slot informeren wij u dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegeven, indien uw klacht niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld.

Beveiliging persoonsgegevens
Beauty Concept heeft naar maatstaven van de stand van techniek passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Om deze veiligheid te garanderen, gebruikt phistudio onder meer versleuteling van de communicatie tussen de server en uw computer, encryptie van de opgeslagen gegevens en periodieke backups.

Wijziging Privacyverklaring
Het is mogelijk dat in deze Privacyverklaring wijzigingen worden aangebracht. Deze Privacyverklaring is gepubliceerd op de website www.beautyc.be Houdt deze website dus goed in de gaten. Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 2 augustus 2020.


Contactgegevens

Beauty Concept

+32 04 93714480

info@beautyc.be

Parkstraat 5 Bus 8, 3900, Overpelt, België