Algemene voorwaarden

Bij het boeken van een afspraak met Beauty Concept gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

- Het is niet toegestaan een afspraak in te boeken indien u al oude permanente make-up heeft, tenzij u eerst akkoord heeft gekregen van Beauty Concept . Om akkoord te krijgen kunt u duidelijke foto's van uw wenkbrauwen mailen naar info@beautyc.be

Aandachtspunten voor de foto's: duidelijk scherpe foto's, onder goed daglicht genomen. Let op: Foto's met de selfie camera zijn niet gewenst.

- De kosteloze nabehandeling bij semi permanente make up/microblading behandelingen dient plaats te vinden na minimaal 4 weken en maximaal 10 weken na de eerste behandeling. U krijgt na afloop van uw eerste bezoek aan onze salon de gelegenheid om een afspraak in te plannen voor de kosteloze nabehandeling. Indien u om wat voor reden dan ook niet in de gelegenheid bent om binnen 10 weken te verschijnen voor uw kosteloze nabehandeling dan komt deze te vervallen. U bent vrij om een nieuwe nabehandeling in te boeken, echter zal er dan wel kosten in rekening worden gebracht.

- Indien u binnen 48 uur voor de kosteloze nabehandeling de afspraak afzegt of u verschijnt zonder tegenbericht niet op de gemaakte afspraak dan vervalt de kosteloze nabehandeling. De klant kan dan alsnog een betaalde nabehandeling in boeken.

- Afspraken kunnen worden gewijzigd, mits ten minste 48 uur voor aanvang van de afspraak gecommuniceerd wordt. 

- Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

- Het is de verantwoordelijkheid van de klant zelf, om zoveel mogelijk research te doen over de behandeling die geboden wordt. Op onze website www.beautyc.be kunt u alle informatie over de behandelingen vinden. Wij gaan ervan uit dat de klant dit zorgvuldig doorneemt alvorens de behandeling plaats gaat vinden.

- U dient voor de behandeling alle informatie te hebben gelezen op onze website.

Algemene voorwaarden Beauty Concept

Beauty Concept hanteert onderstaande algemene voorwaarden.

1 Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt onder "BeautyConcept " verstaan Beauty Concept gevestigd te Overpelt, Parkstraat 5 Bus 8, 3900.

1.2 In deze voorwaarden wordt onder "cliënt" verstaan degene die Beauty Concept opdracht geeft tot de behandelingen.

1.3 In deze voorwaarden wordt onder "cliënt" tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

1.4 In deze voorwaarden wordt onder "behandeling" verstaan de behandeling voor permanente make up, wimperextensions met behulp van de door Beauty Concept te hanteren apparatuur en bijbehorende hulpmiddelen.

1.5 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en Beauty Concept zelf.

1.6 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Beauty Concept voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2 Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen Beauty Concept en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan Beauty Concept.

2.2 Beauty Concept is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk en/of ongebruikelijke verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3 Toestemming

3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst schriftelijk, onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud, toestemming daartoe aan Beauty Concept door het invullen en ondertekenen van het intakeformulier van Beauty Concept en evaluatieformulier.

3.2. De cliënt verleent onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud - gelet op de zorgvuldigheid - toestemming voor de registratie van zijn persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van deze behandeling.

3.3 Beauty Concept kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.

3.4 De behandelde client, dient minimaal 18 jaar te zijn, mocht later blijken dat de behandelde client zijn leeftijd niet correct heeft aangegeven en of dit verzwegen te hebben naar Beauty Concept, dan kan Beauty Concept hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

3.4 Wij gaan ervan uit dat u geheel het gezondheidsverklaring naar waarheid invult, mocht blijken dat dit niet het geval is, dan kunt u hiervoor Beauty Concept niet aansprakelijk stellen.

4 Informatie

4.1 De cliënt dient Beauty Concept tijdig op de hoogte te brengen en te houden van allen informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5 Tarieven en zorgverzekering

5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast en/of worden geïndexeerd.

5.2 De cliënt draagt er zelf en tijdig zorg voor dat de cliënt op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

6 Betaling

6.1 Client doet een aanbetaling en het resteren bedrag direct na de behandeling contant of per pin te betalen.

6.2 Indien Beauty Concept de cliënt op rekening behandeld, zorgt de cliënt voor volledige betaling binnen 14 dagen en wordt het betreffende bedrag op de betrokken rekening van Beauty Concept onder vermelding van het factuurnummer en soort behandeling voldaan.

6.3 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur, eventueel vermeerderd met wettelijke rente en (buitengerechtelijke) kosten.

6.4 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande facturen.

6.5 In het geval de cliënt de factuur na verzoek c.q. sommatie van Beauty Concept niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in gebreke gebleken en in verzuim. Beauty Concept is gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. Beauty Concept is tevens zonder nadere aankondiging bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.

6.6 Bij betalingsachterstand is Beauty Concept bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen directe contante betaling.

6.7 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen Beauty Concept indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij Beauty Concept instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6.8 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt.

7 Annulering

7.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient cliënt dit uiterlijk achtenveertig (48) uur tevoren bij Beauty Concept af te zeggen.

7.2 Afspraken dienen per e-mailbericht te worden geannuleerd. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door Beauty Concept is ontvangen. Indien de cliënt haar afspraak telefonisch wil annuleren valt dit binnen de verantwoordelijkheid van cliënt. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van Beauty Concept, kan geen reden zijn van het niet of niet tijdig annuleren van de afspraak.

8 Aansprakelijkheid

8.1 Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Beauty Concept leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Beauty Concept afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Beauty Concept is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Beauty Concept.

8.2 Beauty Concept kan geen enkele garantie geven over de hoeveelheid behandeling(en), dan wel het aantal behandelingen voor het bereiken van de gewenste resultaat.

8.3 Beauty Concept is niet aansprakelijk voor verbranding en/of beschadiging aan de huid door o.a. tatoeages, piercings , moedervlekken en /of pigmentvlekken.

8.4 Beauty Concept is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op huid na de behandeling(en).

8.5 Beauty Concept is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van de juiste nazorg.

8.6 Cliënt dient zelf zorg te dragen aan voldoende informatie en kennis over de behandelingen.

9 Klachten

9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door Beauty Concept, meldt de cliënt dit direct, althans binnen 48 uur. Beauty Concept en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

9.2 En klacht zoals genoemd in artikel 9.1 van deze algemene voorwaarden dient door cliënt per e-mail ingediend te worden.

10 Nietigheid

10.1 In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11 Toepasselijk recht

11.1 Op de tussen Beauty Concept en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

12 Wijziging

12.1 Beauty Concept behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.